ŘÁD LETNÍHO TÁBORA KAMENEC 

 • Je nedílnou součástí závazné přihlášky. Rodiče jsou s táborovým řádem seznámeni při přihlášení dítěte do tábora a stvrzují to svým podpisem na přihlášce.
 • Děti jsou s tímto řádem seznámeny první den pobytu na táboře.
 • V případě porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo UKONČIT pobyt dítěte a vyzvat rodiče k jeho odvozu domů. Jistě chápete, že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh tábora a v případě opakovaných nebo hrubých přestupků proti táborovému řádu pak takového táborníka nemůžeme mít na táboře

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu: 

 1. Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky.
 2. Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
 3. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli pracovníka tábora.
 4. Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy svého oddílového vedoucího.
 5. Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího.
 6. Táborový majetek a majetek ostatních táborníků je každý povinen opatrovat, ošetřovat a udržovat a chránit ho před poškozením a ztrátou. Náhrada škody bude požadována po tom, kdo škodu způsobil.
 7. Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu tábora, po veřejné komunikaci, v lese apod.
 8. Při vycházce do okolí i při celodenním výletě bude každý dbát na své vystupování a chování, aby chránil a udržoval dobrou pověst tábora.
 9. Nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel a vědomí oddílového vedoucího.
 10. Ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.
 11. K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý. V jídelně dbá slušného vystupování a správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.
 12. Ve stanech a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu. Během pobytu bude hodnocen pořádek a čistota.
 13. Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.
 14. Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez „pobíhání“ po areálu tábora.
 15. V době od večerky až do budíčku platí noční klid a je zákaz rušit ostatní účastníky tábora od spánku.
 16. Koupání je možné pouze pod dohledem oddílového vedoucího nebo zdravotníka. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání. V umývárnách po sobě zanechává pořádek.
 17. Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned oddílovému vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí tábora.
 18. Táborník bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí (tábor je uprostřed zóny CHKO Orlické hory).
 19. Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
 20. Nalezne-li zdechlé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Nehladí cizí domácí zvířata, především kočky a psy.
 21. Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu vedoucího.
 22. Při mimořádných situacích (požár, povodeň apod.) se řídí pokyny vedení tábora.
 23. Při pohybu cizích osob v areálu tábora na tyto upozorní vedení tábora. Je-li to návštěva, pozdraví a dál se věnuje své činnosti.
 24. Mobilní telefony jsou zakázány! Při nerespektování zákazu bude mobilní telefon odebrán a vrácen bude při ukončení pobytu do rukou rodičů (do lesa není potřeba a ve stanu není el. přípojka).
 25. Táborník má zákaz přechovávat vydané jídlo ve svém stanu – jídlo se

 

Vedení tábora:

 

 • nedoporučuje dětem brát s sebou ani jiné cenné předměty – přehrávače a rádia, databanky, videohry, drahé šperky apod.
 • neodpovídá za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení (stan se nedá zamknout).
 • si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte a dalších táborových pracovníků), a to při podezření na přechovávání či používání omamných a návykových látek (nikotin, alkohol, léky, drogy) nebo nebezpečných věcí (např. pyrotechnika)

–       vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:

 • při opakovaném porušování táborového řádu a chování
 • při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a napadání, sexuální aktivity, apod.
 • příp. jiné nezákonné jednání

V Kamenci dne 1.1.2022

Martin Vysoký – hlavní vedoucí tábora Kamenec